رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت مرحوم آیت الله باریک بین را تسلیت گفتند