روحانی: اقدام تروریستی درحله نمایش عمق درماندگی کوردلان سفاک بود

روحانی: اقدام تروریستی درحله نمایش عمق درماندگی کوردلان سفاک بود

روحانی: اقدام تروریستی درحله نمایش عمق درماندگی کوردلان سفاک بود