روسیه انفجار تروریستی اخیر در شهر «حله» عراق را محکوم کرد

روسیه انفجار تروریستی اخیر در شهر «حله» عراق را محکوم کرد

روسیه انفجار تروریستی اخیر در شهر «حله» عراق را محکوم کرد