روسیه توافق با آمریکا برای خروج عناصرمسلح از شرق حلب را تکذیب کرد

روسیه توافق با آمریکا برای خروج عناصرمسلح از شرق حلب را تکذیب کرد

روسیه توافق با آمریکا برای خروج عناصرمسلح از شرق حلب را تکذیب کرد