روند بازسازی ارگ بم متوقف شد/کارگران چهار ماه حقوق دریافت نکردند

روند بازسازی ارگ بم متوقف شد/کارگران چهار ماه حقوق دریافت نکردند

روند بازسازی ارگ بم متوقف شد/کارگران چهار ماه حقوق دریافت نکردند