زائران به تدریج به کشور بازگردند/تردد در شلمچه و چذابه در حال انجام است

زائران به تدریج به کشور بازگردند/تردد در شلمچه و چذابه در حال انجام است
وزیر کشور با بیان اینکه بازگشت زائران اغاز شده است گفت: تاکنون 400هزار نفر از زائران وارد کشور شده اندو امیدواریم سایرین بازگشت خود را رفته رفته انجام دهند و مدیریت داشته باشند تا با ازدحام در ورودی‌ها مواجه نشویم.

زائران به تدریج به کشور بازگردند/تردد در شلمچه و چذابه در حال انجام است

دانلود تلگرام