زمانی: افتخاری هیات مدیره را در جریان نامه‌های فیفا قرار نداد!

زمانی: افتخاری هیات مدیره را در جریان نامه‌های فیفا قرار نداد!

زمانی: افتخاری هیات مدیره را در جریان نامه‌های فیفا قرار نداد!