زمان سخن گفتن از رفتن بشار اسد گذشته است/ «جانسون» حرفه ای نیست

زمان سخن گفتن از رفتن بشار اسد گذشته است/ «جانسون» حرفه ای نیست

زمان سخن گفتن از رفتن بشار اسد گذشته است/ «جانسون» حرفه ای نیست