زمان پایان عملیات نظامی در«حلب»/مقصد بعدی ارتش سوریه کجاست؟

زمان پایان عملیات نظامی در«حلب»/مقصد بعدی ارتش سوریه کجاست؟
یک سرتیپ ارتش سوریه تاکید کرد عملیات نظامی در حلب تا زمان پایان ماموریتی که ارتش سوریه برعهده گرفته است،‌ادامه خواهد داشت و زمانی پایان می‌یابد که تمام شهر حلب از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده باشد

زمان پایان عملیات نظامی در«حلب»/مقصد بعدی ارتش سوریه کجاست؟