سقوط آزاد نرخ گوجه فرنگی/ عرضه زیاد بازار را آشفته کرد

سقوط آزاد نرخ گوجه فرنگی/ عرضه زیاد بازار را آشفته کرد

سقوط آزاد نرخ گوجه فرنگی/ عرضه زیاد بازار را آشفته کرد