سقوط دو دستگاه خودرو به داخل رودخانه در محور بیرجند- سه قلعه

سقوط دو دستگاه خودرو به داخل رودخانه در محور بیرجند- سه قلعه

سقوط دو دستگاه خودرو به داخل رودخانه در محور بیرجند- سه قلعه