سنای آمریکا تمدید تحریم های ده ساله ایران را تصویب کرد

سنای آمریکا تمدید تحریم های ده ساله ایران را تصویب کرد

سنای آمریکا تمدید تحریم های ده ساله ایران را تصویب کرد