سوابق علمی و اجرایی 360 نفر از حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»

سوابق علمی و اجرایی 360 نفر از حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»
تسنیم به صورت اجمالی سوابق علمی و اجرایی 360 نفر از حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» را منتشر شد.

سوابق علمی و اجرایی 360 نفر از حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»