سوال درباره انتخابات ایران و دموکراسی در عربستان مقام آمریکایی را غافلگیر کرد+فیلم

سوال درباره انتخابات ایران و دموکراسی در عربستان مقام آمریکایی را غافلگیر کرد+فیلم
دستیار وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت دموکراسی در عربستان و مقایسه آن با انتقادات واشنگتن از انتخابات ایران، حدود 20 ثانیه با خود کلنجار رفت تا توانست پاسخی را دست و پا کند.

سوال درباره انتخابات ایران و دموکراسی در عربستان مقام آمریکایی را غافلگیر کرد+فیلم