سودان کاردار آمریکا را در اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ احضار کرد

سودان کاردار آمریکا را در اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ احضار کرد

سودان کاردار آمریکا را در اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ احضار کرد