سکوت دولت در برابر تمدید تحریمها خیانت به مردم است

سکوت دولت در برابر تمدید تحریمها خیانت به مردم است
نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به تمدید تحریمهای امریکا، گفت: سکوت دولت در برابر تمدید تحریمها خیانت به مردم است.

سکوت دولت در برابر تمدید تحریمها خیانت به مردم است