شجاعی:جهانی بودن شعار مرگ بر امریکا در این جشنواره به وضوح مشاهده شد

شجاعی:جهانی بودن شعار مرگ بر امریکا در این جشنواره به وضوح مشاهده شد
سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر هنری جشنواره مرگ بر امریکا تصریح کرد: با بین المللی شدن جشنواره و حضور هنرمندان از سراسر جهان کلام امام خامنه‌ای مبنی بر جهانی بودن شعار مرگ بر امریکا تحقق یافت.

شجاعی:جهانی بودن شعار مرگ بر امریکا در این جشنواره به وضوح مشاهده شد