شما که هیچ قرائتی را یقینی نمی‌دانید چرا با قرائت مراجع مخالفید؟

شما که هیچ قرائتی را یقینی نمی‌دانید چرا با قرائت مراجع مخالفید؟

شما که هیچ قرائتی را یقینی نمی‌دانید چرا با قرائت مراجع مخالفید؟