شناسایی هویت 14 نفر از شهدای حادثه انفجار حله بغداد + اسامی

شناسایی هویت 14 نفر از شهدای حادثه انفجار حله بغداد + اسامی
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از شناسایی و تعیین هویت 14 نفر از شهدای حادثه انفجار حله عراق در مرکز تشخیصی – آزمایشگاهی کهریزک خبر داد.

شناسایی هویت 14 نفر از شهدای حادثه انفجار حله بغداد + اسامی