شهرک سازی در کرانه باختری اقدامی غیرمفید است

شهرک سازی در کرانه باختری اقدامی غیرمفید است

شهرک سازی در کرانه باختری اقدامی غیرمفید است