صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران

صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی از صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران خبر داد.

صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران