طبق سند 2030 مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ایران نظارت کنند

طبق سند 2030 مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ایران نظارت کنند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در سند 2030 گفت: براساس این سند مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند.

طبق سند 2030 مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ایران نظارت کنند