طلبکاری ما از آمریکا در بدعهدی ها به قوت خود باقی است

طلبکاری ما از آمریکا در بدعهدی ها به قوت خود باقی است

طلبکاری ما از آمریکا در بدعهدی ها به قوت خود باقی است