ظریف خواستار توجه جدّی سازمان ملل به وضعیت مسلمانان «روهینگیا» شد

ظریف خواستار توجه جدّی سازمان ملل به وضعیت مسلمانان «روهینگیا» شد

ظریف خواستار توجه جدّی سازمان ملل به وضعیت مسلمانان «روهینگیا» شد