عاشقانه در آسایشگاه؛ اینجا «لیلی»، «مجنون» است

عاشقانه در آسایشگاه؛ اینجا «لیلی»، «مجنون» است
اینجا همه زن‌ها و دخترها، داستان عشق و عاشقی این دو «مجنون» را از برند؛ عشقی پر از دیوانگی؛ عشقی که نه فقط مجنون، که لیلی‌اش هم حسابی مجنون است؛ عشقی در میان جنون.

عاشقانه در آسایشگاه؛ اینجا «لیلی»، «مجنون» است