عکاسان تسنیم در میان برگزیدگان

عکاسان تسنیم در میان برگزیدگان
اختتامیه جشن تصویر سال در حالی دیشب به کار خود پایان داد که چهار تن از برگزیدگان این جشن عکاسان تسنیم بودند.

عکاسان تسنیم در میان برگزیدگان