فتنه گران واقعیت را می‌دانستند و بر دروغ خود اصرار می‌کردند

فتنه گران واقعیت را می‌دانستند و بر دروغ خود اصرار می‌کردند

فتنه گران واقعیت را می‌دانستند و بر دروغ خود اصرار می‌کردند