فریاد انقلاب از این خانه بلند شد/ حال و هوای این روزهای منزل امام

فریاد انقلاب از این خانه بلند شد/ حال و هوای این روزهای منزل امام

فریاد انقلاب از این خانه بلند شد/ حال و هوای این روزهای منزل امام