فساد در گمرگ قلع و قمع نشده است

فساد در گمرگ قلع و قمع نشده است
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اقدامات انجام شده در گمرگ برای جلوگیری از فساد، گفت: مسئولین گمرگ برای جلوگیری از فساد تجهیزات الکترونیکی و کنترلها را زیاد کردند اما نمی توان گفت که فساد در گمرگ قلع و قمع شده است.

فساد در گمرگ قلع و قمع نشده است