فهرستی بالای 10 مدیر دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات دادم

فهرستی بالای 10 مدیر دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات دادم
دادستان کل کشور گفت: فهرستی بالای 10 نفر از دو تابعیتی هایی که در مناصب دولتی اشتغال دارند به وزارت اطلاعات ارسال کردم.

فهرستی بالای 10 مدیر دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات دادم