فهرست ۲۱ نفره کاندیداهای مجمع ملی اول جبهه مردمی منتشر شد

فهرست ۲۱ نفره کاندیداهای مجمع ملی اول جبهه مردمی منتشر شد

فهرست ۲۱ نفره کاندیداهای مجمع ملی اول جبهه مردمی منتشر شد