قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد

قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد

قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد