قالیباف: باانتخاب دولت کاروکرامت نشان می دهیم هم داریم وهم می شود

قالیباف: باانتخاب دولت کاروکرامت نشان می دهیم هم داریم وهم می شود

قالیباف: باانتخاب دولت کاروکرامت نشان می دهیم هم داریم وهم می شود