قدم خوبی بود اما پایان کار نیست/ هنوز بازی‌های سختی مانده است

قدم خوبی بود اما پایان کار نیست/ هنوز بازی‌های سختی مانده است

قدم خوبی بود اما پایان کار نیست/ هنوز بازی‌های سختی مانده است