قرآن برای رهایی نوع انسان و نجات او از سرگشتگی ها و بن بستها است

قرآن برای رهایی نوع انسان و نجات او از سرگشتگی ها و بن بستها است

قرآن برای رهایی نوع انسان و نجات او از سرگشتگی ها و بن بستها است