قصه «زینب» و پرورش نخبگان مهاجر افغانستانی در دل زمین‌های کشاورزی

قصه «زینب» و پرورش نخبگان مهاجر افغانستانی در دل زمین‌های کشاورزی
شوهرم در جنگ‌های افغانستان کشته شد، دو دختر دارم که دانشگاه فردوسی و تهران درس می‌خوانند، برادرم هم سر همین زمین است دختر او هم دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران است، راستش با همین پول کارگری و زحمتکشی کشاورزی آنها را به دانشگاه فرستاده‌ایم . . .

قصه «زینب» و پرورش نخبگان مهاجر افغانستانی در دل زمین‌های کشاورزی