قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند

قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند

قضات سه ایالت دیگر آمریکا هم دستور مهاجرتی ترامپ را لغو کردند