قیمت کنونی دلار در بازار غیرواقعی است/راهکار دولت برای کاهش قیمت

قیمت کنونی دلار در بازار غیرواقعی است/راهکار دولت برای کاهش قیمت

قیمت کنونی دلار در بازار غیرواقعی است/راهکار دولت برای کاهش قیمت