لابی‌گری تا لحظه آخر برای کسب کرسی ریاست

لابی‌گری تا لحظه آخر برای کسب کرسی ریاست
انتخابات هیات رئیسه سومین سال فعالیت شورای چهارم تهران نشان داد که اصلاح طلبان برای بودن در کرسی‌های هیات رئیسه، تا لحظه آخر هم لابی با دیگر اعضا را رها نمی‌کنند و به این لابی‌گری چشم دارند.

لابی‌گری تا لحظه آخر برای کسب کرسی ریاست