لاریجانی: روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است

لاریجانی: روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است
رئیس مجلس با اشاره به نقش معاونان پارلمانی در گسترش روابط قوای مقننه و مجریه گفت: امروز روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است.

لاریجانی: روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است