«مادورو» خطاب به «ترامپ»: دست از مداخله در امور ونزوئلا بردار!

«مادورو» خطاب به «ترامپ»: دست از مداخله در امور ونزوئلا بردار!

«مادورو» خطاب به «ترامپ»: دست از مداخله در امور ونزوئلا بردار!