متولی جمع‌آوری گورخواب‌ها شهرداری و بهزیستی است

متولی جمع‌آوری گورخواب‌ها شهرداری و بهزیستی است
رحمانی‌فضلی درباره گورخواب‌ها گفت: متولی جمع‌آوری متکدیان و گورخواب‌ها شهرداری و وزارت رفاه است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

متولی جمع‌آوری گورخواب‌ها شهرداری و بهزیستی است