مجمع جهانی اهل بیت(ع) با ۱۴۰ کشور و ۳۶۰ موسسه در دنیا ارتباط دارد

مجمع جهانی اهل بیت(ع) با ۱۴۰ کشور و ۳۶۰ موسسه در دنیا ارتباط دارد

مجمع جهانی اهل بیت(ع) با ۱۴۰ کشور و ۳۶۰ موسسه در دنیا ارتباط دارد