محدودیت تردد در۷ جاده اصلی کشور/ آسمان ۳ محور مواصلاتی بارانی است

محدودیت تردد در۷ جاده اصلی کشور/ آسمان ۳ محور مواصلاتی بارانی است

محدودیت تردد در۷ جاده اصلی کشور/ آسمان ۳ محور مواصلاتی بارانی است