محور هراز مسدود است/ تردد در جاده‌های کوهستانی فقط با زنجیر چرخ

محور هراز مسدود است/ تردد در جاده‌های کوهستانی فقط با زنجیر چرخ

محور هراز مسدود است/ تردد در جاده‌های کوهستانی فقط با زنجیر چرخ