مخالف آشتی ملی نیستم/ فتنه‌گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند

مخالف آشتی ملی نیستم/ فتنه‌گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند

مخالف آشتی ملی نیستم/ فتنه‌گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند