مدارس جنوب کرمان بخاری ندارند/ سیلی سرد زمستان برصورت دانش‌آموزان

مدارس جنوب کرمان بخاری ندارند/ سیلی سرد زمستان برصورت دانش‌آموزان

مدارس جنوب کرمان بخاری ندارند/ سیلی سرد زمستان برصورت دانش‌آموزان