مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی آغاز شد

مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی آغاز شد

مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی آغاز شد