مسئولیت های متعدد برخی معاونان وزیرعلوم برخلاف قانون است

مسئولیت های متعدد برخی معاونان وزیرعلوم برخلاف قانون است

مسئولیت های متعدد برخی معاونان وزیرعلوم برخلاف قانون است