مسائل محوری برنامه ششم تعیین شد/از توجه به موضوع «آب» تا توسعه «آمادگی دفاعی و امنیتی»

مسائل محوری برنامه ششم تعیین شد/از توجه به موضوع «آب» تا توسعه «آمادگی دفاعی و امنیتی»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین مسائل محوری برنامه ششم دولت را موظف کردند پروژه‌های مرتبط با آنها و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این موضوعات را در بودجه سالانه اعمال کند.

مسائل محوری برنامه ششم تعیین شد/از توجه به موضوع «آب» تا توسعه «آمادگی دفاعی و امنیتی»